Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 15 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
รายชื่อเทคโนโลยีที่เข้าร่วม