แจ้งความจำนงขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
NSTDA Call Center
โทร. 0 2564 8000
อีเมล contact@thailandtechshow.com


ที่อยู่ติดต่อ
โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120