ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สาย
นักวิจัย  
อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร
อาจารย์อภิรักษ์ ทัดสอน

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903000140 ยื่นคำขอวันที่ 22 มกราคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากสังคมไทยเริ่มเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ดังนั้นชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สายจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดรับกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ว่าด้วยเรื่องยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ในมาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- สวิทช์ที่ใช้เปิดปิดไฟเป็นแบบเท้าเหยียบซ้อนไว้ในทุกพื้นที่ของพรมเช็ดเท้าข้างเตียง ทำให้ง่ายต่อการเปิดปิดไฟ
- เซนเซอร์ที่ใช้เป็นสวิทช์มีความบางเพียง 1 มิลลิเมตรทำให้ผู้สูงอายุไม่เดินสะดุด
- ชุดควบคุมฯระหว่างตัวรับกับตัวส่งสัญญาณเชื่อมต่อกันแบบไร้สาย
- อุปกรณ์ตัวส่งสัญญาณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวรับได้หลายตัว
- การรับและส่งสัญญาณสามารถส่งผ่านผนังห้องและระหว่างชั้น ในรัศมี 20 เมตรได้ 100 เปอร์เซ็นต์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
โทรศัพท์ 055 267 038
โทรศัพท์มือถือ 0972693922
Email ip@psru.ac.th
งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สาย"