อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกไร้สาย-ไร้พลังงาน
นักวิจัย  
อาจารย์กฤตานน ประเทพา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1901003937 ยื่นคำขอวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อัคคีภัย เกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นประกอบกับวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เกิดการลุกไหม้ต่อเนื่องและลุกลามไปบริเวณใกล้เคียง สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) แบ่งออกเป็นสองแบบ คือ แบบแมคคานิคอล (Mechanical Heat Detectors) เมื่อตรวจจับความร้อนได้ อุปกรณ์ภายในจะไม่คืนสู่สภาพเดิม ต้องเปลี่ยนใหม่ มีราคาถูก และแบบอิเลกทรอนิกส์ (Electronic Heat Detectors) ภายหลังตรวจจับความร้อนได้ อุปกรณ์ภายในจะคืนสู่สภาพเดิมอัตโนมัติ แต่มีราคาสูง ต่อมามีการพัฒนาเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อตรวจจับความร้อนอย่างแม่นยำ แต่ระหว่างที่อุปกรณ์ทำงาน อุปกรณ์ต้องใช้พลังงาน และใช้สายไฟในการรับส่งสัญญาณ เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น สายไฟชำรุด หรือพลังงานที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ไม่เพียงพอ จะเกิดอันตรายจากอัคคีภัยขึ้นได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกไร้สาย-ไร้พลังงาน เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน สามารถตรวจจับความร้อนโดยไม่ใช้พลังงาน โดยใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า เมื่อเกิดอัคคีภัยจะเกิดการผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้จะไปขับเคลื่อนแผงวงจรอุปกรณ์จากนั้นวงจรอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายจะส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนอัคคีภัย ภายหลังจากการตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ภายในจะกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยอัตโนมัติ เป็นการลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังทดแทน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณวันวิสาข์ บุญกล้า / คุณอทิตยา โพนทอง
โทรศัพท์ 043-754192
โทรศัพท์มือถือ 093-3256594 / 0885624463
Email Ying.ipmsu@gmail.com, Msu_ipmo@hotmail.com
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกไร้สาย-ไร้พลังงาน"