เครื่องอ่านสีสารละลายทางด้านเคมี (ChemKid)
นักวิจัย  
คุณอาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1802004854 ยื่นคำขอวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เป็นเครื่องอ่านสีตามความเข้มข้นของสารเคมีในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีเชิงแสงร่วมกับการเขียน coding ผ่าน KidBright IDE ซึ่งจะอ่านค่าสีของน้ำที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของชุดทดสอบกับสารเคมีในน้ำจากบ่อเพาะเลี้ยง ซึ่งเครื่องนี้จะช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดจากการอ่านค่าสีของสารเคมีในน้ำด้วยตาเปล่า ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนรับภาพสีจากปฏิกิริยา ส่วนโปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลเป็นความเข้มข้น และส่วนสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายผ่านระบบ Bluetooth หรือ Wi-Fi
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- ควบคุมการทำงานผ่านบอร์ด KidBright
- สามารถวัดและแสดงผลบนหน้าจอเครื่องได้ทันที
- สามารถดูบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้
- บันทึกทุกผลการวัดลง SD Card ได้
- สามารถส่งบันทึกข้อมูลการวัด ผ่าน Bluetooth หรือ Wi-Fi ได้
- มีน้ำหนักเบา และพกพาได้สะดวก
- มีแบตเตอรี่และชาร์ตได้ในตัวเครื่อง (รุ่น IoT)
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ฺSPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383
Email business@nectec.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องอ่านสีสารละลายทางด้านเคมี (ChemKid)"