ระบบกลไกเสริมเพื่อการควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องทำจุลหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ
นักวิจัย  
ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง
ดร.ลลนา นันทการณ์
นายกิตติ ธำรงอภิชาติกุล
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 1701003546
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องทำจุลหัตถการถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกาย In-Vitro Fertilization (IVF) ซึ่งผู้ใช้งานต้องอาศัยความชำนาญในการจับและเคลื่อนย้ายสเปิร์ม (Sperm) ด้วยเข็ม เพื่อแทง (Penetration) เข้าสู่ไข่ (Oocyte) กระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยความประณีต ความชำนาญในการรับรู้และตอบสนองต่อวัตถุอย่างดีมาก ดังนั้นในสถานพยาบาลด้านการปฏิสนธินอกร่างกายส่วนใหญ่จึงนิยมเลือกใช้เครื่องจุลหัตถการแบบแมนน่วลอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีผลงานทางวิทยาศาสตร์มากมายพิสูจน์ว่าปัจจัยของลักษณะจำเพาะการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์จุลหัตถการ เช่น ความเร็วของปลายเข็ม ความแรงของการแทง และ ตำแหน่งของเข็มในการแทง มีผลต่อความสำเร็จของกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกาย ความสามารถในการทำซ้ำจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการดำเนินกระบวนการ โดยปรกติแล้วเครื่องทำจุลหัตถการมีราคาสูง ด้วยเหตุนี้การที่สถานพยาบาลที่มีเครื่องระบบแมนน่วลอยู่แล้วจะต้องการลงทุนสูงเพื่อซื้อเครื่องอัตโนมัติหากต้องการจะพัฒนาและควบคุมคุณภาพการทำกระบวนการปฏิสนธิ โดยสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นอุปกรณ์เสริมทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องรื้อระบบเดิมเลย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องทำจุลหัตถการแบบแมนน่วลได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกายเนื่องจากผู้ใช้สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ได้ทันที ระบบกลไกเสริมเพื่อการควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องทำจุลหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ ตามการประดิษฐ์นี้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับต่อเข้ากับเครื่องทำจุลหัตถการแบบแมนน่วลเพื่อให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติได้ใน 3 แกนการเคลื่อนที่ ระบบอุปกรณ์กลไกฯนี้มีจุดเด่นคือสามารถต่อเข้ากับเครื่องทำจุลหัตถการเดิมได้โดยไม่มีการถอดรื้อระบบเดิมเลย โดยประโยชน์ที่ได้รับคือ ความสามารถในการทำซ้ำ และ ความแม่นยำที่สูงขึ้น ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกาย นอกจากนั้นยังเป็นการรองรับการทำงานอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.หฤษฎ์ ลีละยุวพันธ์
โทรศัพท์ 02 4709626
โทรศัพท์มือถือ 0634599924
Email haris.lee@mail.kmutt.ac.th
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบกลไกเสริมเพื่อการควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องทำจุลหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ"