ชุดทดสอบปริมาณซัลโฟนาไมด์ในน้ำผึ้งแบบเทียบแถบสีมาตรฐาน
นักวิจัย  
ผศ.ดร วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทายลัยนเรศวร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9244
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ชุดทดสอบปริมาณซัลโฟนาไมด์ในน้ำผึ้งแบบเทียบแถบสีมาตรฐานตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วยสารทดสอบ 5 ชนิด อุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในการทดสอบ คู่มือการใช้ชุดทดสอบ ซึ่งอธิบายส่วนประกอบของชุดทดสอบทั้งหมด ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง ขั้นตอนการทดสอบหาปริมาณสารซัลโฟนาไมด์ พร้อมรูปภาพประกอบ และขั้นตอนการเทียบแถบสีมาตรฐานเพื่อหาปริมาณความเข้มข้นสารซัลโฟนาไมด์ พร้อมข้อควรระวังในการใช้ แถบสีมาตรฐานที่มีความเข้มของสี (ค่า RGB) แตกต่างกันตามระดับความเข้มข้นของสารซัลโฟนาไมด์ในตัวอย่างน้ำผึ้งที่ตรวจพบหรือทดสอบได้ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเฉพาะบุคคล ช่วงความเข้มข้นของสารซัลโฟนาไมด์ในน้ำผึ้งที่สามารถใช้ได้กับชุดทดสอบนี้อยู่ในช่วงพิสัย 0 ถึง 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งชุดทดสอบนี้มีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ไม่สูงมาก โดยสามารถทราบผลการตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่เกิน 17 นาทีต่อหนึ่งตัวอย่าง สามารถทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 5 สัปดาห์ นับจากวันที่ผลิต และใช้ทดสอบตัวอย่างได้ประมาณ 90 ถึง 110 ตัวอย่าง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. สามารถนำชุดทดสอบซัลโฟนาไมด์แบบเทียบแถบสีมาตรฐานไปใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนแบบคัดกรองในตัวอย่างน้ำผึ้งได้
2. สามารถนำไปใช้แบบพกพาภาคสนามได้ มีความสะดวกในการใช้งาน และใช้เวลาในการทดสอบไม่นาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางจิราภรณ์ คลอดเพ็ง
โทรศัพท์ 055-968707
โทรศัพท์มือถือ 0906751765
Email jirapornk@nu.ac.th
กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดทดสอบปริมาณซัลโฟนาไมด์ในน้ำผึ้งแบบเทียบแถบสีมาตรฐาน"