ชุดทดสอบหาปริมาณสารคลอเรตในน้ำแบบเทียบสีมาตรฐาน
นักวิจัย  
ผศ.ดร วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทายลัยนเรศวร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9247
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ชุดทดสอบหาปริมาณสารคลอเรตในน้ำแบบเทียบแถบสีมาตรฐานตามการประดิษฐ์นี้ประกอบด้วยสารทดสอบ 3 ชนิด อุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในการทดสอบ คู่มือการใช้ชุดทดสอบ ซึ่งอธิบายส่วนประกอบของชุดทดสอบทั้งหมด ขั้นตอนการทดสอบหาปริมาณสารคลอเรต พร้อมรูปภาพประกอบ และขั้นตอนการเทียบแถบสีมาตรฐานเพื่อหาปริมาณความเข้มข้นสารคลอเรต พร้อมข้อควรระวังในการใช้ แถบสีมาตรฐานที่มีความเข้มของสีแตกต่างกันตามระดับความเข้มข้นของสารคลอเรตที่ตรวจพบ ซึ่งสามารถอ่านปริมาณความเข้มข้นของสารคลอเรตได้ในช่วง 0 ถึง 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร อุปกรณ์ป้องกันอันตรายฌฉพาะบุคคล ช่วงความเข้มข้นของสารคลอเรตที่สามารถใช้ได้กับชุดทดสอบนี้อยู่ในช่วงพิสัย 0 ถึง 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งชุดทดสอบนี้สามารถทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน ที่อุณหภูมิห้อง นับจากวันที่ผลิต และใช้ทดสอบตัวอย่างได้ประมาณ 70 ถึง 90 ตัวอย่าง สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในชุดทดสอบบรรจุในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ในภาคสนามแบบพกพาได้สะดวก และมีค่าใช้จ่ายในการทดสอบต่อตัวอย่างไม่สูงมาก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. สามารถใช้ทดสอบการปนเปื้อนสารคลอเรตในแหล่งน้ำทางการเกษตรได้
2. สามารถนำไปใช้พกพาภาคสนามได้ ซึ่งการทดสอบสามารถทำได้เร็ว สะดวก และมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางจิราภรณ์ คลอดเพ็ง
โทรศัพท์ 055-96-8707
โทรศัพท์มือถือ 0906751765
Email jirapornk@nu.ac.th
กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดทดสอบหาปริมาณสารคลอเรตในน้ำแบบเทียบสีมาตรฐาน"