ฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพ
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1901002050
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กระบวนการผลิตฟิลม์พอลิเมอร์ชีวภาพจากพอลิแลคติคแอซิดผสมน้ำมันมะพร้าวและแป้งมันสำปะหลัง เพื่อพัฒนาเป็นฟิล์มเคลือบได้เลือกใช้เครื่องหลอมอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู่ (twin-screw extruder) ในการช่วยผสมพอลิแลคติคแอซิด น้ำมันมะพร้าว และแป้งมันสำปะหลัง
กระบวนการขึ้นรูปด้วยกระบวนการเป่าฟิล์มด้วยเครื่องเป่าฟิล์ม(blow film extruder) โดยน้ำมันมะพร้าวจะมีคุณสมบัติเป็นพลาสติไซเซอร์(Plasticizer) ซึ่งใช้ทดแทนการใช้สารเคมี จำพวกพาทาเลต เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ลดความแข็งเปราะ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. ทนน้ำ ทนน้ำมันสูง
2. ไม่รั่วซึม
3. ไม่มีสารเคมีที่ก่อโรคมะเร็ง
4. ย่อยสลายทางชีวภาพได้ 100%
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางจิราภรณ์ คลอดเพ็ง
โทรศัพท์ 055-968707
โทรศัพท์มือถือ 0906751765
Email jirapornk@nu.ac.th
กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพ"