นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดโดยใช้ RF dry blanching ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ คงสภาพสีและกลิ่นรสของสมุนไพรในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์
Dr. Jareer Mansour Abu-Ali
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11836
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803002717 ยื่นคำขอวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
“นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ และการใช้ฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุงที่ผสมวัตถุกันหืนจากธรรมชาติ” นี้ได้มีการต่อยอดจากนวัตกรรมเดิมได้แก่ การใช้ฟิล์มบริโภคได้ร่วมกับกระบวนการคงสภาพสมุนไพรอบแห้งพร้อมปรุง โดยนวัตกรรมนี้ได้นำเทคโนโลยีการใช้คลื่นความถี่วิทยุมายับยั้งการทำงานของเอนไซม์ด้วยการให้ความร้อนแบบแห้งในกระบวนการ RF dry blanching ที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพการผลิตสูง ต้นทุนต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ทดแทนการลวกด้วยน้ำร้อนหรือไอน้ำ (wet blanching) แบบดั้งเดิมในอุตสาหกรรมอาหารอบแห้ง โดยนอกจากนวัตกรรมนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดเวลาและต้นทุนที่ใช้ในการผลิตจากการประหยัดน้ำ ไฟฟ้า พลังงาน และแรงงานที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น ยังสามารถคงสภาพความสดของสมุนไพรทั้งสี ปริมาณสารระเหยที่ให้กลิ่นรสอันเป็นเอกลักษณ์ของสมุนไพร เนื้อสัมและรสชาติของผลิตภัณฑ์ได้ใกล้เคียงกับสมุนไพรสด สามารถยืดอายุการเก็บรักษาสมุนไพรทั้งชนิดที่ใช้ประกอบอาหารหรือสมุนไพรที่มีคุณสมบัติโภชนเภสัชไว้ได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
“นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดโดยใช้ RF dry blanching ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์คงสภาพสี และกลิ่นรสของสมุนไพรในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง” เป็นขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างที่ไม่ซับซ้อนและรวดเร็วที่สามารถทดแทนวิธีการลวกด้วยน้ำร้อนหรือไอน้ำแบบดั้งเดิม ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมากขึ้นกว่าสองเท่า และช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากจากการลดปริมาณน้ำ ไฟฟ้า พลังงาน และแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อมาต่อยอดกับนวัตกรรมการอบแห้งด้วยอุณหภูมิต่ำ (Low impact drying) และบรรจุโดยใช้ฟิล์มบริโภคได้ที่คงสภาพสีและเก็บรักษาปริมาณสารระเหยที่ให้กลิ่นรสอันเป็นเอกลักษณ์ของในสมุนไพรไว้ได้มากอย่างมีนัยสำคัญนั้น ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้งที่ได้จึงมีสี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส และรสชาติใกล้เคียงกับของสด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกต่อการบริโภคของผู้บริโภค ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา และสามารถจัดเป็นชุดสมุนไพรเครื่องแกงสำหรับประกอบอาหาร ได้แก่ ชุดต้มยำ ชุดลาบ ชุดต้มข่า เป็นต้น จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์
โทรศัพท์ 055968767 ต่อ -
โทรศัพท์มือถือ 0914549517
Email puntarikar@nu.ac.th, rikaja@yahoo.com
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดโดยใช้ RF dry blanching ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ คงสภาพสีและกลิ่นรสของสมุนไพรในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง"