ตู้นึ่งพลังงานสะอาด
นักวิจัย  
อาจารย์สุวัฒน์ พิพิธวณิชธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1901007711 ยื่นคำขอวันที่ 11 ธันวาคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
วิธีการทำอาหารด้วยการนึ่ง เป็นการอบโดยให้ความร้อนจากไอน้ำร้อนที่ได้จากการต้มเดือดที่แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆทั่วภายในห้อง หรือภาชนะที่ใส่อาหารสิ่งที่ต้องการนึ่ง อุปกรณ์การนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่พบเห็นมีการให้ความร้อนด้วยเตา ที่ใช้เชื้อเพลิง และใช้ไฟฟ้า น้ำที่ใช้ต้มมีปริมาณจำกัด และที่ผนังภายนอกห้องหรือภาชนะมักมีอุณหภูมิสูงเนื่องจากใช้วัสดุชั้นเดียว ทำให้มีการสูญเสียความร้อนมากเป็นสาเหตุให้ต้องใช้พลังงานมากหรือใช้กำลังไฟฟ้าสูง อุปกรณ์การนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจึงไม่ช่วยบรรเทา วิกฤตพลังงานและสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์การนึ่งที่เหมาะสมในอนาคต จึงควรใช้พลังงานต่ำไม่ก่อมลภาวะ และรองรับการใช้พลังงานสะอาดเช่น ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม ประกอบกับการที่เป็นผู้ถือสิทธิ เทคโนโลยีผลิตไอน้ำด้วยไฟฟ้ากำลังต่ำ ที่อาศัยวิธีการให้ความร้อนในการต้มน้ำจำนวนน้อยให้กลายเป็นไอน้ำอย่างต่อเนื่อง ไม่จำกัดปริมาณน้ำที่ถูกต้ม สามารถใช้กำลังไฟฟ้าต่ำรองรับการใช้ร่วมกับพลังงานสะอาด เมื่อนำมาใช้ร่วมกับห้องที่มีฉนวนความร้อน ซึ่งลดการสูญเสียความร้อน จึงเป็นอุปกรณ์ที่ทำอาหารโดยการนึ่งที่สามารถใช้ได้กับพลังงานสะอาด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
๑) ตู้นึ่งพลังงานสะอาด ใช้กำลังไฟฟ้าต่ำรองรับการใช้ร่วมกับพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งใช้พื้นที่รับแสงเพียง 1.2 ตารางเมตร และสามารถใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจากลม
๒) ตู้นึ่งพลังงานสะอาด ใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน บำรุงรักษา ถอดล้างง่าย ไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนตามอายุ
๓) ระบบการทำงานตู้นึ่งพลังงานสะอาด ติดตั้งได้ทุกที่ในอาคาร ไม่ต้องควบคุมดูแล และไม่มีวงจรที่ซับซ้อน
๔) ตู้นึ่งพลังงานสะอาด ห้องความร้อนสามารถสะสมเก็บพลังงานเพื่ออุ่นอาหาร รองรับความไม่แน่นอนของพลังงานสะอาด
๕) ตู้นึ่งพลังงานสะอาด มีต้นทุนที่ต่ำ ประชาชนทั่วไปสามารถจัดหาได้
๖) ตู้นึ่งพลังงานสะอาดเป็นอุปกรณ์ ส่งเสริมสุขอนามัย
๗) ตู้นึ่งพลังงานสะอาดเป็นอุปกรณ์ ช่วยบรรเทาวิกฤตพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์สุวัฒน์ พิพิธวณิชธรรม
โทรศัพท์ 02-9972222 ต่อ 3257, 3258
โทรศัพท์มือถือ 0891434728
Email suwatpipitwanichtham@gmail.com
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ตู้นึ่งพลังงานสะอาด"