The preparation of drug injection through the injection plug
นักวิจัย  
อาจารย์นิภาดา ธารีเพียร
อาจารย์ธเนศ สินเชาว์ทอง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 377826 ยื่นคำขอวันที่ 24 กันยายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สืบเนื่องจากการเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาพยาบาลในห้องปฏิบัติการ เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะในเรื่องของความแม่นยำ ถูกต้องเกี่ยวกับกาจัดเตรียมยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ซึ่งนักศึกษา พยาบาลชั้นปีที่ 2 จะต้องเริ่มการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะของนักศึกษาพยาบาลในปีการศึกษา 2559 – 2561 พบว่า ทักษะการเตรียมยาฉีดของนักศึกษาพยาบาลยังไม่พอเพียงและขาดความแม่นยำในการจัดเตรียมยาก่อนที่จะนำไปให้ผู้รับบริการ รวมถึงแนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติและสถานการณ์ของโรงพยาบาลจะมีความแตกต่างทั้งในเรื่องของอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในสถานการณ์ปฏิบัติจริงกับผู้รับบริการได้มีการประยุกต์ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้องและปลอดภัย ด้วยสถานะของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ได้เริ่มต้นในการขึ้นฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย จึงมีผลทำให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้สึกสับสนเรื่องที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเตรียมยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากห้องปฏิบัติการในคณะ ส่งผลทำให้นักศึกษาพยาบาลมีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการจัดเตรียมยาได้ง่าย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- วิดิทัศน์อยู่บน Youtube เข้าถึงวิดิทัศน์ได้ง่าย รวดเร็ว และสะดวก
- สามารถทบทวนหลักการและความถูกต้องในการจัดเตรียมยาฉีดก่อนปฏิบัติจริงกับผู้รับบริการ
https://www.youtube.com/watch?v=XoNs36A8Q5E&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=WqyWhIZ38vc
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์นิภาดา ธารีเพียร และอาจารย์ธเนศ สินเชาว์ทอง
โทรศัพท์ 02-9972222 ต่อ 1445
โทรศัพท์มือถือ 098-2702760, 061-8183338
Email nipada.t@rsu.ac.th, thanet.si@rsu.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "The preparation of drug injection through the injection plug"