สื่อการเรียนการสอนชุดแสดงน้ำหนักบนดาวเคราะห์ต่างๆ
นักวิจัย  
นายศุภกร กตาธิการกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
องค์ประกอบที่สำคัญในการเรียนการสอนทางด้านฟิสิกส์ของนิสิต นักศึกษา นอกเหนือจากวิธีการสอนแบบบรรยายแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญของการเรียนรู้ นั่นก็คือ การสาธิตและการทดลองลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เข้าใจในทฤษฎีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญของการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ คือ การขาดแคลนอุปกรณ์การทดลองต่างๆที่เสริมการเรียนรู้ ซึ่งถ้าสามารถสร้างอุปกรณ์หรือสื่อการสอนได้เองจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์และวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน และในปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ที่ใช้ในสถานศึกษาต่างๆ ยังมีจำนวนไม่มากนัก จึงได้คิดสร้างสื่อการเรียนการสอนแรงโน้มถ่วงบนดาวเคราะห์ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อที่ทำให้ผู้เรียนเห็นความแตกต่างของน้ำหนักและมวลในสถานที่ต่างๆ ทั้งบนโลกและน้ำหนักที่ดาวเคราะห์ดวงอื่น โดยดาวเคราะห์แต่ละดวงจะมีแรงโน้มถ่วงที่แตกต่างกัน ทำให้น้ำหนักที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงแตกต่างกันด้วย จะสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นภาพถึงความแตกต่างของมวลกับน้ำหนักได้มากขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สื่อการเรียนการสอนชุดแสดงแรงโน้มถ่วงบนดาวเคราะห์ต่างๆ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนรับข้อมูลและส่วนแสดงผลข้อมูล โดยส่วนรับข้อมูล คือส่วนที่ใช้เซนเซอร์ตรวจจับ คือ โหลดเซลล์ (Load Cell) โดยโหลดเซลล์จะตรวจจับน้ำหนัก และ Keypad 4x4 เป็นส่วนที่ใช้กดเลือกดวงดาว จากนั้นประมวลผลข้อมูลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงผลเป็นค่ามวลน้ำหนักที่ดาวดวงต่างๆ กับบนโลก และส่วนแสดงผลข้อมูลผ่านจอ LCD 20x4 ตัวอักษร แสดงค่าน้ำหนักแบบดิจิตอลบนดวงดาวต่างๆ ได้แก่ น้ำหนักบนโลก และดาวดวงอื่นๆ รวมทั้งดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของโลก จำนวนทั้งสิ้น 9 ดวง ซึ่งจะแสดงผลเป็นค่าน้ำหนักที่ดวงดาวต่างๆ หลังจากกดเลือกดาวนั้นๆ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7253
โทรศัพท์มือถือ 0894755767
Email tlo.research@tsu.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สื่อการเรียนการสอนชุดแสดงน้ำหนักบนดาวเคราะห์ต่างๆ"