ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปาก
นักวิจัย  
นาง รัตนศิริ จิวานนท์
ศูนย์เชียวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กลิ่นปากส่งผลต่อความมั่นใจในการเข้าสังคม และ บุคลิกภาพ เกิดจาก ก๊าซที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์ (VSC) สร้างจากเชื้อแบคทีเรียย่อยสลายเศษอาหารจำพวกโปรตีนที่ตกค้างอยู่ในช่องปาก เพื่อเป็นทางเลือกแก่ ผู้บริโภคบางคนที่ได้รับผลข้างเคียง จากการใช้ผลิตภัณฑ์ลดกลิ่นปากในท้องตลาดที่มีส่วนผสมของสารฆ่าเชื้อหรือสารปฏิชีวนะ วว. ได้วิจัยและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปากที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุการเกิดกลิ่นปาก (Porphyromonas gingivalis) ต้านอักเสบ ประเมินความปลอดภัย และ ควบคุมให้มีมาตรฐาน โดยใช้วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ ได้แก่ เบญจมาศ ซึ่งเป็นไม้ตัดดอกที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทย และ ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อตอบสนองต่อกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบันลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกิดจากขาดการดูแลอนามัยทางช่องปากรวมถึง เปิดช่องทางสร้างตลาดภายในประเทศโดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับตลาดต่างประเทศที่เป็นคู่แข่งขันผลิตภัณฑ์
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
วิจัยและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปากจากเบญจมาศ ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสะดวกต่อการใช้ของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุการเกิดกลิ่นปาก (P. gingivalis) มีความปลอดภัยไม่ก่อความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากในสัตว์ทดลอง มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ดี มีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหากลิ่นปาก จำนวน 100 คน พึงพอใจมากต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์โดยรวม และ พึงพอใจระดับปานกลางถึงมาก ในภาพรวมของระดับการเห็นผลของผลิตภัณฑ์หลังทดลองใช้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์ 02-5779438
Email pannipa@tistr.or.th
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปาก"