ชุดดีเอ็นเอควบคุมสำหรับตรวจหายีนแอลฟ่าโกลบิน
นักวิจัย  
นางสาวทองเพิ่ม มั่นคงดี
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 1901002979
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรม อุบัติการเกิดโรคพบได้ทั่วโลก แอลฟ่าธาลัสซีเมีย (α-thalassemia) เกิดจากการสร้างสายโกลบินชนิดแอลฟ่าลดลงหรือสร้างไม่ได้เลย ประชากรไทยประมาณร้อยละ 20 - 30 เป็นพาหะของโรคแอลฟ่าธาลัสซีเมียและเป็นโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย ในขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยแอลฟ่าธาลัสซีเมียในระดับยีน ต้องอาศัยกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ดีเอ็นเอควบคุมเพื่อใช้ในการแปลผลวินิจฉัยธาลัสซีเมีย อย่างไรก็ตามดีเอ็นเอควบคุมดังกล่าวได้มาจากเลือดของผู้ที่มีชนิดการกลายพันธุ์ของแอลฟ่าธาลัสซีเมียนั้น ๆ ซึ่งมีข้อจำกัดเนื่องจากต้องมีการเจาะเลือดในปริมาณมาก และปริมาณดีเอ็นเออาจไม่เพียงพอสำหรับการใช้ต่อไปในอนาคต ดังนั้นจึงได้พัฒนาชุดดีเอ็นเอควบคุมสำหรับตรวจหายีนแอลฟ่าโกลบินขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาดังกล่าว
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดดีเอ็นเอควบคุมสำหรับตรวจหายีนแอลฟ่าโกลบินที่ประดิษฐ์ขึ้น สามารถนำไปช่วยในการแปลผลตรวจวินิจฉัยแอลฟ่าธาลัสซีเมียได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถถูกเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้อย่างไม่จำกัด มีความคงทนและสามารถใช้เพื่อตรวจหายีนแอลฟ่าธาลัสซีเมียได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมช่วยให้คำแนะนำการวางแผนครอบครัว การควบคุมและป้องกันการเกิดโรคธาลัสซีเมียรายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอธิฌา สร้อยนาค
โทรศัพท์ 028496056
โทรศัพท์มือถือ 0986624992
Email athicha.soi@mahidol.edu
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดดีเอ็นเอควบคุมสำหรับตรวจหายีนแอลฟ่าโกลบิน"