การทวนสอบหน้างานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติก : กรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมแก้ว
นักวิจัย  
ดร. ธาดา แก้วประเสริฐ
ดร. นฤดม นวลขาว
ดร. อ้อยใจ อ่องหร่าย
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมแก้วเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูง (High- intensive energy industry) เพราะต้องใช้พลังงานในการหลอมแก้วและทำอุณหภูมิขึ้นไปถึง 1,600 องศาเซลเซียส ดังนั้น การวัดและควบคุมอุณหภูมิที่ถูกต้องในสายการผลิตจึงเป็นตัวแปรหนึ่งที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว ในกรณีตัวอย่าง เตาหลอมตัวหนึ่งใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติกมากกว่า 10 ตัว ในการวัดและควบคุมอุณหภูมิน้ำแก้วในรางลำเลียงก่อนนำไปขึ้นรูป ปัญหาคือ เครื่องมือดังกล่าวไม่สามารถนำมาสอบเทียบเต็มรูปแบบยังห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้ เนื่องจากเตาหลอมต้องทำงานตลอดเวลา และตัวอ่านค่าที่ใช้ในการสอบเทียบต้องเป็นตัวเดียวกับที่ใช้งานในห้องควบคุม วิธีสอบเทียบที่เป็นไปได้คือ การสอบเทียบแบบ On-site โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิอ้างอิง และเตาสอบเทียบแบบพกพา แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการผลิต อุณหภูมิน้ำแก้วอาจสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียส ในขณะที่เตาสอบเทียบแบบพกพาที่มีในปัจจุบัน สามารถทำอุณหภูมิได้สูงสุดอยู่ที่ 1,200 องศาเซลเซียส เท่านั้น ดังนั้นวิธีที่สะดวกและประหยัดต้นทุนที่สุด คือ การทวนสอบแบบ In-situ โดยใช้น้ำแก้วหลอมเหลวในรางลำเลียงเป็นแหล่งกำเนิดอุณหภูมินั่นเอง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิได้ออกแบบวิธีการสอบเทียบแบบ In-situ สำหรับเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติกขึ้น โดยใช้ Optical pyrometer ทีผ่านการสอบเทียบแล้วเป็นเครื่องมือมาตรฐาน ในการทวนสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติก ณ จุดที่ใช้งาน และที่อุณหภูมิใช้งานโดยตรง วิธีที่ออกแบบขึ้นช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทวนสอบเครื่องมือวัดดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว โดยไม่ต้องหยุดการผลิตหรือถอดเครื่องมือออกมา นอกจากนี้ ยังสามารถนำผลการทวนสอบที่ได้ไปปรับปรุงเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือวัดดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของโรงงานได้ในอนาคต
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร. ธาดา แก้วประเสริฐ
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 1320
Email thada@nimt.or.th, ps@nimt.or.th
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การทวนสอบหน้างานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติก : กรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมแก้ว"