เทคนิคลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ
นักวิจัย  
ดร.นฤดม นวลขาว
นายพิเชษ วงษ์นุช
นางสาวปณัฐดา ปานเพ็ชร
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การแช่แข็ง เป็นกรรมวิธีการถนอมอาหาร เพื่อคงความสด และรักษาคุณภาพอาหาร ได้ดีกว่าการถนอมอาหารด้วยวิธีอื่น โดยเกือบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอาหารแช่แข็งจะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิทั้งสิ้น ดังนั้นความถูกต้องของการวัดอุณหภูมิในกระบวนการผลิตอาหารแช่แข็งจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของสินค้าประเภทอาหารแช่แข็ง
นอกจากนี้การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อต้นทุนในการผลิตอาหารแช่แข็ง เนื่องจากต้องใช้พลังงานจำนวนมากในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการแช่แข็งสินค้าที่อุณหภูมิต่ำกว่า – 18 องศาเซลเซียส
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิจึงได้ดำเนินโครงการลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพในกระบวนการผลิตให้แก่อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง โดยการเผยแพร่ความรู้เรื่องการวัดอุณหภูมิให้สามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และการปรับปรุงการควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐาน ตลอดจนสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังสามารถลดการใช้พลังงานที่เกินความจำเป็นในกระบวนการแช่แข็ง ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตแก่ผู้ผลิตได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจากการดำเนินโครงการดังกล่าวให้แก่โรงงานต้นแบบจำนวนสองโรงงาน พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการแช่แข็งลงได้มากกว่าร้อยละ 20
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.นฤดม นวลขาว
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 1332
Email narudom@nimt.or.th, ps@nimt.or.th
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เทคนิคลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ"