Great Food and Good Health by Aurisential – AQ product
นักวิจัย  
ผศ.ดร. พฤทฐิภร ศุภพล
ผศ.ดร. สุภฎา คีรีรัฐนิคม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803001781 ยื่นคำขอวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803000153 ยื่นคำขอวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำที่มีองค์ประกอบของกรดไขมันโอเมกา-3 กำลังได้รับความนิยม แต่ประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่ ราคาอาหารสำเร็จรูปตลอดระยะเวลาการเลี้ยงมีราคาแพง เกษตรกรรับภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการเพาะเลี้ยงทำให้เกิดภาวะขาดทุน น้ำมันปลามีกรดไขมันหลายชนิดทำให้ยากต่อการแยกให้บริสุทธิ์ถูกออกซิไดซ์ได้ง่ายทำให้คุณภาพลดลงทำให้กรดไขมันที่ได้มีความแปรปรวนสูง จากปัญหาดังกล่าวจึงมองหาแหล่งทางเลือกใหม่เพื่อใช้ในการผลิตโอเมกา-3 โดยทรอสโทไคทริดส์
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรดไขมันจากทรอสโทไคทริดส์มีคุณภาพและความบริสุทธิ์สูงกว่ากรดไขมันจากปลา ดังนั้นทรอสโทไคทริดส์จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาเป็นแหล่งผลิตกรดไขมันโอเมกา-3 ภายในเซลล์ทรอสโทไคทริดส์มีไขมันสะสมสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะโอเมกา-3 แล้วนำไปทำการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงทรอสโทไคทริดส์ ผลิตมวลเซลล์และปริมาณกรดไขมันจำเป็นโอเมกา 3 ที่ตรงกับความต้องการในอาหารสัตว์น้ำ ซึ่งกรดไขมันโอเมกา-3 ทำให้สัตว์น้ำมีการรอดตายสูง มีประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตที่ดี และการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7253
โทรศัพท์มือถือ 095-629-4415
Email tlo.research@tsu.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "Great Food and Good Health by Aurisential – AQ product"