เครื่องผลิตสับปะรดผง
นักวิจัย  
นายสมนึก วันละ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กลุ่มเกษตรสหกรณ์บ้านเสด็จจังหวัดลําปางเป็นแหล่งเพาะปลูกสับปะรดที่สําคัญจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบริเวณนี้มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่ การ ปลูกสับปะรดกลุ่มเกษตรกรมักพบกับปัญหาผลผลิตออกพร้อมกันมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่ง มีปริมาณมากกว่า 1.5ตันต่อปีจากการศึกษาฐานข้อมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดลําปางพบการปลูกพืชชนิดนี้มีอยู่หลายอําเภอและเกษตรกรตําบลบ้านเสด็จเป็นอีกพื้นที่ปลูกสับปะรดที่สําคัญ ส่วนใหญ่สายพันธุ์ที่นิยมปลูกคือสับปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวีย ซึ่ง คุณสมบัติของสับปะรดชนิดนี้คือปลูกง่าย โตไว มีความฉ่าน้ำสูง แต่มีจุดด้อยของสับปะรดสายพันธุ์ชนิดนี้ คือ ผลิตผลเก็บไว้ได้ไม่ นานๆ นอกจากนี้เกษตรกรยังเจอปัญหาผลผลิตสับปะรดเกิดโพรงในผลสุก โรงงานจึงไม่สาม ารถรับซื้อได้ ซึ่งไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กําหนดไว้ หากนําไปแปรรูปเป็นผลไม้กระป๋องก็จะล้นบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากเนื้อไม่แน่น หรือชาวบ้านเรียกว่าโพรง นั่นเอง นอกจากนี้ผลที่แก่สุกเต็มที่จะมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 วัน ซึ่งในช่วงของ ฤดูการเก็บเกี่ยวเกษตรกรมกพบกับปัญหาจากการเน่าเสีย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ทางผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะสร้างเครื่องผลิตสับปะรดผง เพื่อใช้สําหรับการแปรรูปน้ำสับปะรดให้เป็นผงสับปะรด ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของสับปะรดให้มีค่าที่สูงขึ้น เนื่องจากสับปะรดที่ผ่านกระบวนแปรรูปนี้จะสามารถเก็บไว้ได้นานนับปีซึ่ง จะมีความสะดวกในระบบการขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายและตรงตามความต้องการของตลาด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสมนึก วันละ
โทรศัพท์มือถือ 081-0342121
วิทยาลัยเทคนิคแพร่

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องผลิตสับปะรดผง"