เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ
นักวิจัย  
นายสัจกร ทองมีเพชร
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
จากการทดลองล้างไข่เค็มจํานวน 300 ฟอง โดยใช้แรงงานคนจํานวน 1 คน ที่มีความชํานาญจะต้องใช้น้ําโดยประมาณ 90 ลิตร ใช้เวลาล้างไข่เค็ม 1 ชั่วโมง 20 นาที แต่ละวันจะมีไข่แตกเนื่องจากขั้นตอนการล้างโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 5 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการพอกดินอาจทําให้ไข่มีการแตกร้าวมาก่อนแล้ว และไข่ที่แตกในกระบวนการล้างก็ยังสามารถนํามาแปรรูปเป็นอาหารได้อีก จากการสังเกตพบว่าน้ําที่นํามาล้างไข่เค็มเกิดการสูญเปล่าในกระบวนการล้างจํานวนมาก อีกทั้งผู้ที่ทําหน้าที่ล้างไข่เค็มจะต้องนั่ง และใช้มือ
สัมผัสกับน้ําอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลานานซึ่งมีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในระยะยาวตามมาอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการล้างทําความสะอาดไข่เค็ม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้สร้างเครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ํา เพื่อนํามาใช้ล้างไข่เค็มทดแทนแรงงานคน เป็นการลดปริมาณการใช้น้ํา ลดเวลาในการล้างไข่เค็ม ช่วยอํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจ ผลิต แปรรูป และจําหน่ายไข่เค็มซึ่งจะเป็นแนวทางในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสัจกร ทองมีเพชร
โทรศัพท์มือถือ 092-3707052
Email Sajjakorn_t@hotmail.com
วิทยาลัยการอาชีพไชยา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ"