เครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุก
นักวิจัย  
ผศ.พนม อินทฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กระบวนการแยกเนื้อตาลจากผลตาลโตนดสุก ใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิม นำผลตาลโตนดสุกแยกออกเป็นส่วน ๆ นำมาถูไปมาบนตะแกรงที่มีรูขนาดเล็ก จนเนื้อแป้งสีเหลืองที่เกาะผลเล็ดลอดลงรูของตะแกรงไหลลงสู่ภาชนะรองรับต้องใช้แรงงานคน ทำให้เกิดความล่าช้า ผลิตไม่ทันต่อความต้องการของตลาด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุก สามารถผลิตได้ครั้งละ 10-15 เมล็ด โดยปอกเปลือกนอกสีดำออกก่อน
แล้วแยกออกเป็นผลย่อย จึงนำผลสีเหลืองใส่ในเครื่อง กำลังการผลิตประมาณ 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เป็น
เครื่องจักรที่สามารถช่วยลดขั้นตอนทำงานและลดการใช้แรงงานได้ใช้งานสะดวกและบำรุงรักษาได้ง่าย
เนื่องจากผลิตจากเหล็กไร้สนิม และมีกล่องฝาครอบพลาสติกใสเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเมื่อไม่ใช้งาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.พนม อินทฤทธิ์
โทรศัพท์มือถือ 081-8938430
Email panom_in@hotmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุก"