เครื่องผลิตหม่อนหยี
นักวิจัย  
ผศ.ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริอัครพรชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ขบเคี้ยว ที่เรียกว่า “หม่อนหยี”ได้รับกํารคัดสรรให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ในระดับ 4 ดาวเมื่อปี พ.ศ. 2559 เป็นที่นิยมบริโภค มีการส่งผลิตภัณฑ์จำหน่ายตามร้านค้า ห้ํางสรรพสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด ในลักษณะหม่อนหยีซองๆ ละ 50 กรัม ราคา 35 บาทปัจจุบันมียอดการผลิตประมาณ 750 กก./เดือน(3 กก./ชม.) ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด ทางกลุ่ม ฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดการผลิตให้ได้ปีละประมําณ 900 กก./เดือน แต่ก็ยังพบอุปสรรคในกระบวนการผลิตที่ยังต้องใช้ขั้นตอนมาก และเครื่องจักรที่ทำหน้าที่ปั้นยังมีประสิทธิภาพต่ำ ทำงานได้ช้าและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากยังต้องใช้แรงงานคนทำงานรวมกับเครื่องจักรในตำแหน่งและจังหวะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อีกทั้งยังเกิดการติดขัดของหม่อนกวนระหว่างกระบวนการปั้นโดยเครื่องจักรบ่อยครั้ง ทำให้เกิดขั้นตอนที่ยุ่งยากและสิ้นเปลืองเวลา ขาดความต่อเนื่องและเบ็ดเสร็จในกระบวนการผลิตจึงไม่สามารถสร้างปริมาณการผลิตได้เพียงพอแก่ความต้องการของตลาดได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ครื่องผลิตหม่อนหยี ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีอัตราการผลิตไม่น้อยกว่ํา5กก./ชม. และ มีคุณภาพสะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริอัครพรชัย
โทรศัพท์มือถือ 081-7169072
Email boontisit@hotmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องผลิตหม่อนหยี"