เครื่องปลิดและคัดขนาดฝักถั่ว
นักวิจัย  
นายธีรพงศ์ ผลโพธิ์
นายกฤษณ์ ผลโพธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 16220
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การปลิดฝักถั่วด้วยมือเป็นวิธีการที่ใช้แรงงานและเวลามาก กล่าวคือ สามารถทำการปลิดได้ประมาณ 4 - 5 ถังต่อคนต่อวันเท่านั้น (ประมาณ 20 - 25 กิโลกรัม เมื่อเทียบเป็นฝักแห้ง) เครื่องปลิดฝักถั่วที่ใช้ทั่วไปในปัจจุบันจะเป็นเครื่องปลิดฝักถั่วแบบหวีประกอบด้วยโครงและซี่หวี หรือในบางครั้งใช้ตะปูตอกเข้ากับแผ่นเพื่อทำเป็นหวี ในการทำงานจะจับส่วนของลำต้น แล้วรูดฝักเข้ากับหวี เพื่อทำให้ฝักหลุดออก ซึ่งสามารถปลิดฝักถั่วได้ประมาณ 3 กิโลกรัมต่อชั่วโมงต่อคน นอกจากนี้ภายหลังจากการปลิดฝักจะมีความสกปรกมากกว่าการปลิดด้วยมือ และการปลิดทำได้ยากเมื่อง่ามของลำต้นเข้าไปขัดกับซี่หวีของเครื่องปลิด ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเหนื่อยล้า และเสียเวลาในการทำงาน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องปลิดและคัดขนาดฝักถั่วนี้ ประกอบด้วย โครงเครื่อง ชุดปลิดฝักถั่ว ชุดลำเลียงต้นถั่ว ชุดต้นกำลัง ชุดตะแกรงร่อน และชุดพัดลมทำความสะอาด จึงทำให้เครื่องสามารถปลิดฝักถั่วให้หลุดออกจากต้น พร้อมทั้งสามารถคัดขนาด และทำความสะอาดเมล็ดฝักไปได้พร้อมๆกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา ลดแรงงาน อีกทั้งถั่วที่ได้ยังคงรูปเดิม หรือฝักถั่วเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
โทรศัพท์ 023298212 ต่อ 4
โทรศัพท์มือถือ 0825999544
Email tlo@kmitl.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องปลิดและคัดขนาดฝักถั่ว"