ชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้
นักวิจัย  
นายปรัชญ์ ใจกว้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันบริษัททางด้านเทคโนโลยีมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติสูง ภายในประเทศมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติอยู่ในกลุ่มเฉพาะและมีอย่างจำกัด และไม่มีการเผยแพร่ความรู้ ทำให้ผู้ประดิษฐ์เล็งเห็นปัญหานี้ และจัดทำชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติผ่านทางชุดประกอบหุ่นยนต์ โดยนำสะเต็มศึกษา (STEM Education) มาบูรณาการร่วมกัน โดยออกแบบให้เหมาะสมกับอายุและระดับช่วงชั้นทางการศึกษา ทำให้ผู้เรียนสามารถเล่นและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันได้ อีกทั้งยังสามารถฝึกทักษะเชิงช่างให้แก่ผู้เรียนได้อีกด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ เป็นชุดฝึกทักษะเชิงช่างและการเรียนรู้ควบคู่กัน โดยการนำสะเต็มศึกษา (STEM Education) มาบูรณาการควบคู่กัน ทำให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานและได้ความรู้ในเวลาเดียวกัน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณปรัชญ์ ใจกว้าง
โทรศัพท์มือถือ 080-6653191
Email STEM_Robotics@hotmail.com
บริษัท สะเต็ม เซลล์ โรโบติค จำกัด (STEM Sale Robotic Co.,Ltd.) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้"