ชุดหุ่นจำลองสามมิติของเยื่อหุ้มสมองและโครงหลอดเลือดของสมองสุนัข
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ภาวนา เชื้อศิริ และคณะ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003000261 ยื่นคำขอวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ต้องอาศัยอวัยวะจริงของสัตว์เพื่อใช้ในการศึกษา อย่างไรก็ตาม การใช้อวัยวะจริงของสัตว์มีข้อจำกัดอย่างมาก สำหรับข้อจำกัดในส่วนของสมองสุนัขนั้น สมองสุนัขจริงมีขนาดเล็ก หายาก และเป็นอวัยวะที่เน่าเร็วมาก รวมทั้งในแต่ละครั้งของการเรียนมักเกิดความเสียหาย และอาจเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคติดเชื้อสู่คน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนา “ชุดหุ่นจำลองสามมิติของเยื่อหุ้มสมองและโครงหลอดเลือดของสมองสุนัข” เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนทดแทนสมองสุนัขจริง โดยชุประกอบด้วย  ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญ 4 ชิ้น แต่ละชิ้นมีลักษณะองค์ประกอบที่สำคัญ หลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดง ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสมอง เยื่อหุ้มสมอง และช่องว่างของกะโหลกศีรษะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะโครงสร้างแบบสามมิติโดยรอบ โดยมีสมองสุนัขที่รักษาสภาพด้วยฟอร์มาลีนเป็นต้นแบบในการผลิต กระบวนการผลิตมาจากออกแบบด้วยโปรแกรมสร้างสื่อสามมิติ และการพิมพ์หุ่นจำลองสามมิติของเยื่อหุ้มสมองและโครงสร้างหลอดเลือดของสมองสุนัข ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) โดยใช้เส้นใยพลาสติกเอบีเอส สามารถตกแต่งให้มีลักษณะทางกายวิภาคสอดคล้องกับเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ มีสีสวยงาม และดึงดูดให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนกายวิภาคศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ลักษณะโดยรวมของหุ่นจำลองสามมิติของเยื่อหุ้มสมองและโครงหลอดเลือดของสมองสุนัข มีสวยงาม ทนทาน กันน้ำ เก็บรักษาได้นาน จึงง่ายและสะดวกสำหรับการใช้งานเพื่อประกอบในการเรียนการสอนประสาทกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์ 02-218-4195-7 ต่อ 109
โทรศัพท์มือถือ 0863361486
Email Jiranat.s@chula.ac.th
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดหุ่นจำลองสามมิติของเยื่อหุ้มสมองและโครงหลอดเลือดของสมองสุนัข"