ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเศษเหลือของหน่อไม้ตัดแต่ง
นักวิจัย  
ดร.รวิสรา รื่นไวย์
มหาวิทยาลัยพะเยา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003001742 ยื่นคำขอวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003001745 ยื่นคำขอวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003001748 ยื่นคำขอวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีการส่งออกกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรชนิดต่างๆไปหลายทวีปทั่วโลก โดยเฉพาะปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์หน่อไม้กระป๋องแปรรูป แต่ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหน่อไม้กระป๋องแปรรูป คือ มีเศษชิ้นของหน่อไม้ตัดแต่งเหลือทิ้งปริมาณสูงกว่าร้อยละ 80 ของน้ำหนักหน่อไม้ที่ถูกส่งข้าโรงงาน ซึ่งยังสามารถบริโภคได้ งานวิจัยนี้ได้พัฒนากรรมวิธีการผลิตส้นใยอาหารผงจากหน่อไม้ดังกล่าว เพื่อลดปริมาณของเสีย ก่อให้เกิดมูลคำเพิ่มและได้ผลิตภัณฑ์เส้นใยอาหารผงที่มีทั้งสมบัติทางเคมี กายภาพและสมบัติชิงหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพการสกัดหลายรูปแบบเพื่อให้ได้เส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำและละลายน้ำที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน
2. เพิ่มมูลค่าของหน่อไม้ที่เหลือจากการตัดแต่งและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
3. สามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวปาริชาต เข็มทอง
โทรศัพท์ 02 579 7435 ต่อ 3305
โทรศัพท์มือถือ 08 5066 0191
Email parichart@arda.or.th
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเศษเหลือของหน่อไม้ตัดแต่ง"