ชุดตรวจคัดแยกมะละกอปลอด GM ในระยะต้นกล้าและผลเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
นักวิจัย  
ดร.ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์
กลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม
สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1901007583 ยื่นคำขอวันที่ 3 ธันวาคม 2562
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903002114 ยื่นคำขอวันที่ 16 สิงหาคม 2562
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003000065 ยื่นคำขอวันที่ 13 มกราคม 2563
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003000514 ยื่นคำขอวันที่ 9 มีนาคม 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมแปรรูปมะละกอของประเทศไทยได้รับความเสียหายอย่างมากจากถูกปฏิเสธสินค้านำเข้า เนื่องจากตรวจพบการปะปนของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์ส่งออก ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และการส่งออกของไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ไม่อนุญาตให้นำเข้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งบริษัท สามร้อยยอด จำกัด ผู้ผลิตผลไม้แปรรูปจำเป็นต้องสุ่มตรวจต้นมะละกอและผลที่เป็นวัตถุดิบแปรรูป 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อคัดแยกก่อนการผลิต ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการเก็บตัวอย่างจากแปลงผลิตรวบรวม ส่งเข้าห้องปฏิบัติการภาคเอกชนตรวจวิเคราะห์เทคนิค Real-time PCR ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง 2,500- 3,000 บาท/ตัวอย่าง ใช้เวลาอย่างน้อย 5-7 วัน เพื่อรอผลวิเคราะห์ปลอด GM จึงคัดแยกกลุ่มที่ตรวจไม่พบเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังพบความคลาดเคลื่อนของผลการทดสอบจากการรวมตัวอย่างจำนวนมากเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. เป็นการพัฒนาชุดตรวจสอบสำหรับคัดแยกมะละกอไม่ดัดแปลงพันธุกรรมด้วยนวัตกรรมที่ใช้ง่าย สะดวก ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูง
2. ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการคัดเลือกต้นกล้าและวัตถุดิบ สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
3. เหมาะสำหรับการทำงานในภาคสนามหรือห้องปฏิบัติการที่ยังไม่มีความพร้อมทางเครื่องมือ
4. สามารถใช้ตรวจคัดแยกต้นมะละกอเพื่อจัดการแหล่งปลูก (Zoning) และเป็นต้นแบบในการตรวจคัดแยกพืชดัดแปลงพันธุกรรมชนิดอื่น
5. ช่วยแก้ไขสถานการณ์การปนเปื้อนของพืชดัดแปลงพันธุกรรมในสินค้าส่งออกของประเทศไทยที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่ในปัจจุบัน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวบุษกร ก้อนทอง
โทรศัพท์ 02 579 7435 ต่อ 3307
โทรศัพท์มือถือ 08 6032 6506
Email bussagorn@arda.or.th
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดตรวจคัดแยกมะละกอปลอด GM ในระยะต้นกล้าและผลเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร"