เครื่องปลูกพืชหลังนา
นักวิจัย  
ผศ.ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1901005276 ยื่นคำขอวันที่ 27 สิงหาคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การปลูกพืชหลังนา เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพด เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและรัฐบาลส่งเสริมให้ทำการเพาะปลูก แต่เนื่องจากฟางข้าวเป็นอุปสรรคต่อการไถเตรียมดิน เกษตรกรจึงนิยมเผาฟาง ก่อนทำการไถดะ ไถแปร และใช้เครื่องปลูกพืชที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งการเผาฟาง เป็นปัญหามลพิษทางอากาศ และการใช้เครื่องมือลงแปลงหลายครั้ง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. ไม่ต้องเผาฟาง ไม่ต้องกระจายฟาง ไม่ต้องไถเตรียมดิน
2. หยอดเมล็ดพันธุ์ลงหลุมได้อย่างแม่นยำ
3. ปรับระยะห่างระหว่างแถว ระยะห่างระหว่างหลุมได้
4. สามารถหยอด ข้าว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพด เป็นต้น
5. สามารถสับฟาง พรวนดิน หยอดเมล็ดพันธุ์พืช และฟางกระจายปกคลุมอยู่บนผิวดิน ด้วยการทำงานเพียงครั้งเดียว
6. ลดต้นทุนในการเตรีมดินและเพาะปลูกได้ไม่น้อยกว่า 450 บาทต่อไร่
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวบุษกร ก้อนทอง
โทรศัพท์ 02 579 7435 ต่อ 3307
โทรศัพท์มือถือ 08 6032 6506
Email bussagorn@arda.or.th
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องปลูกพืชหลังนา"