ชุดทดสอบค่ากลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซล
นักวิจัย  
ห้องปฏิบัติการพลังงานชีวภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปริมาณกลีเซอรีนอิสระหรือปริมาณกลีเซอรอลในไบโอดีเซล เกิดจาการแยกชิ้นที่ไม่สมบูรณ์ของเอสเทอร์และกลีเซอรีนภายหลังกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชั่น กลีเซอรีนอิสระจะกลายเป็นปริมาณคาร์บอนที่หลงเหลือจาการเผาไหม้ในเครื่องยนต์เมื่อนำไปใช้ ปริมาณคาร์บอนจะส่งผลต่อปริมาณควันดำที่ถูกปลดปล่อยออกจากเครื่องยนต์ นอกจากนั้น จะเกิดการสะสมของคาร์บอนบริเวรณหัวฉีดเกิดการอุดตัน ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลงในระยะยาว ค่าปริมาณกลีเซอรีนอิสระในไบโอดีเซลตามมาตรฐานไทยไม่ควรเกินร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนักของทั้งไบโอดีเซลชุมชนและอุตสาหกรรม
ในขณะนี้ การผลิตไบโอดีเซลในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และชุมชน ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซลที่ผลิตได้ เนื่องจากในการวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆ จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และใช้เครื่องมือราคาแพง อีกทั้งไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่า คุณภาพของไบโอดีเซลที่ผลิตได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดทดสอบปริมาณกลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซลเป็นชุดพร้อมใช้และสามารถทดสอบปริมาณกลีเซอรีนอิสระได้สองแบบ คือ แบบที่ 1 สามารถบอกได้ว่าตัวอย่างมีปริมาณกลีเซอรีนอิสระผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่สูงกว่า 200 ส่วนในล้านส่วน) แบบที่ 2 สามารถบอกได้ว่าตัวอย่างมีปริมาณกลีเซอรีนอิสระอยู่ในช่วงเท่าใด ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานชุดทดสอบได้ดียิ่งขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1617
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดทดสอบค่ากลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซล"