ชิ้นงานพลาสติกสำหรับตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา
นักวิจัย  
นายสมศักดิ์ ปามึก
นายอนุชิต ยังสืบตระกูล
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13451
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
เป็นที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ในปัจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบในประเทศไทยและได้มีการจัดตั้งหน่วยงานรับรองสมรรถนะบุคคล (Certification Body) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ความสามารถในการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย โดยศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ทำหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมให้ภาคความรู้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบจำเป็นต้องมีชิ้นงานสำหรับตรวจสอบแบบไม่ทำลายที่มีคุณภาพ ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ อีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับประเทศชาติต่อไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเป็นการสร้างชิ้นงานเชื่อมจำลองจากชิ้นงานเชื่อมจริง โดยใช้แบบหล่อซิลิโคนจากชิ้นงาน
เชื่อมต้นแบบที่สร้างจุดบกพร่องที่ผิวหน้าชิ้นงานเชื่อม อาทิเช่น รอยกัดแหว่ง ขาดการซึมลึก โพรงอากาศที่ผิวหน้า รอยต่อไม่ดี แนวเชื่อมเยื้องศูนย์และแนวเชื่อมไม่ได้ขนาด เป็นต้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในหัวข้อการตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา จุดเด่นเทคโนโลยี สามารถลอกแบบชิ้นงานเชื่อมต้นแบบได้จำนวนมากตามความต้องการ กระบวนการผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ น้ำหนักเบา ราคาถูก และสามารถขอขึ้นทะเบียนนวัตกรรมได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสมศักดิ์ ปามึก
โทรศัพท์ 02-5552000 ต่อ 2504
โทรศัพท์มือถือ 089-1298541
Email somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชิ้นงานพลาสติกสำหรับตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา"