แผ่นตรวจเช็คทิศทางของสนามแม่เหล็ก
นักวิจัย  
นายสมศักดิ์ ปามึก
นายศุภชัย ทรงศักดิ์นาคิน
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12767
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
เป็นที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ในปัจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบในประเทศไทยและได้มีการจัดตั้งหน่วยงานรับรองสมรรถนะบุคคล (Certification Body) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ความสามารถในการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย โดยศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ทำหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมให้ภาคความรู้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบจำเป็นต้องมีชิ้นงานสำหรับตรวจสอบแบบไม่ทำลายที่มีคุณภาพ ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ อีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับประเทศชาติต่อไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการออกแบบสร้างแผ่นตรวจเช็คทิศทางของสนามแม่เหล็ก เพื่อใช้เป็น Reference block ในการ
ทวนสอบความแรงของสนามแม่เหล็กและทวนสอบทิศทางของจุดบกพร่อง ในการตรวจสอบหาจุดบกพร่องที่ผิวหน้ารอยเชื่อมด้วยวิธีการตรวจสอบแบบอนุภาคแม่เหล็ก จุดเด่นเทคโนโลยีคือ สามารถใช้ทดแทนแผ่นตรวจเช็คทิศทางสนามแม่เหล็กจากต่างประเทศได้ กระบวนการผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ สามารถขึ้นทะเบียนนวัตกรรมได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสมศักดิ์ ปามึก
โทรศัพท์ 02-5552000 ต่อ 2504
โทรศัพท์มือถือ 089-1298541
Email somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แผ่นตรวจเช็คทิศทางของสนามแม่เหล็ก"