แพลตฟอร์มบริการ เอไอ (AI Service Platform)
นักวิจัย  
นางสาวศรินทร์ วัชรบุศราคำ, ดร. กริช นาสิงห์ขันธ์, นายศวิต กาสุริยะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
AI for Thai (www.aiforthai.in.th) เป็นแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย ที่ริเริ่มโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ ยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Nation Infrastructure) เพื่อแก้ปัญหาต้นทุนของการเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของนักพัฒนาในทุกระดับ โดยเปิดให้บริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในหมวดหมู่ของ Language (ภาษา), Vision (การวิเคราะห์ภาพ) และ Conversation (การวิเคราะห์เสียงและแชตบอท) โดยครอบคลุมบริการต่าง ๆ 22 บริการ จุดเด่นของบริการคือการเข้าใจบริบทของไทย เช่น ภาษาไทยทั้งในลักษณะของ ข้อความ (การประมวลผลเพื่อเข้าใจข้อความ), รูปภาพ (อาหาร,สถานที่,รูปภาพตัวอักษรไทย), เสียง (การแปลงเสียงพูดภาษาไทยเป็นข้อความ, การแปลงข้อความภาษาไทยเป็นเสียงพูด) ซึ่งบริการต่าง ๆ เป็นงานวิจัยที่เนคเทคมีความเชี่ยวชาญ ดำเนินการมากว่ายี่สิบปี และ ในเฟสปัจจุบันได้มีบริการจากหน่วยงานภายนอก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
AI for Thai เป็นแพลตฟอร์มริการ หรือ service platform ซึ่งได้เปิดบริการมานานกว่า 1 ปี และมีการเรียกใช้งานจากคนภายนอก เฉลี่ยเดือนละ 1,000,000 ครั้ง และยังเปิดบริการใหม่ๆทุก ๆ 6 เดือน และมีแผนขยายเครื่องแม่ข่ายที่ใช้งานเพิ่มขึ้น เพื่อให้รองรับความต้องการของผู้ใช้ได้ครอบคลุมมากขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวศรินทร์ วัชรบุศราคำ
โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2246
Email sarin.wat@nectec.or.th
NECTEC/AINRG/IPU

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แพลตฟอร์มบริการ เอไอ (AI Service Platform)"