แพลตฟอร์มบริการระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJO)
นักวิจัย  
นายศวิต กาสุริยะ, ดร. กริช นาสิงห์ขันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีวารสารทางวิชาการอยู่จำนวนมากกว่า 900 วารสาร ซึ่งการมีเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐาน เป็นเงื่อนไขสำคัญที่วารสารจะได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ในขณะที่ทีมบรรณาธิการของวารสารต่างๆ ขาดความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ เป็นสาเหตุให้วารสารจำนวนมากไม่มีเว็บไซต์ของตัวเอง หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์สากล การมีเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐานสากลจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในการยกระดับวารสารวิชาการของไทยให้เข้าสู่ระดับนานาชาติเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศอีกทางหนึ่ง
ระบบ ThaiJO เป็นแพลตฟอร์มบริการระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (www.tci-thaijo.org) และตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) โดยใช้ platform ของระบบ Open Journal System (OJS) ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) ได้นำมาพัฒนาเพิ่มฟังก์ชันการใช้สามารถประยุกต์ใช้งานกับระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online version 2.0: ThaiJo 2.0) ในสเกลระดับประเทศ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ThaiJo เป็นแพลตฟอร์มบริการระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย ปัจจุบันมีวารสารวิชาการใช้งานระบบอยู่ทั้งสิ้น 799 วารสาร (ข้อมูล ณ. วันที่ 6 เดือน กรกฏาคม 2563) มีวารสาร (issue) มากกว่า 14,000 ฉบับ และกว่า 150,000 บทความ รองรับผู้แต่งกว่า 300,000 คน โดยถือเป็นส่วนสำคัญในการจัดเก็บองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ของนักวิจัยไทย ช่วยให้ทีมบรรณาธิการวารสารมุ่งเน้นที่คุณภาพในกระบวนการทางด้านวารสารโดยไม่ต้องมีภาระทางด้านระบบไอที
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์
โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2432
Email krich.nasingkun@nectec.or.th
NECTEC/TSS/LTSS

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แพลตฟอร์มบริการระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJO)"