แหนมเห็ดผสมผ้าห้าสีหมักด้วยกล้าเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์
นักวิจัย  
ผศ.นิอร โฉมศรี และคณะ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1901007899 ยื่นคำขอวันที่ 19 ธันวาคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เพื่อสร้างคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ แหนมเห็ด ที่แตกต่างไปจากเดิมด้วยกรรมวิธีการผลิตใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพของแหนมเห็ด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แหนมเห็ดผสมผักห้าสีหมักด้วยกล้าเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์ เป็นการพัฒนาคุณภาพแหนมเห็ด โดยการนำเอาผักห้าสีมาผสมในสูตรผสม แล้วเติมเชื้อจุลีนทรีย์บริสุทธิ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดห้าสีมีกรดแล็กทิกที่สูง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1120
โทรศัพท์มือถือ 081-6737929
Email a_asset@rmutl.ac.th
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แหนมเห็ดผสมผ้าห้าสีหมักด้วยกล้าเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์"