วัสดุป้องกันการพังทลายของผนังดินลาดเอียง
นักวิจัย  
ศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร และคณะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1901006291 ยื่นคำขอวันที่ 18 กันยายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปในลักษณะตารางสี่เหลี่ยมทำหน้าที่ป้องกันผนังความลาดเอียงให้มีเสถียรภาพซึ่งมีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมตลอดแนวความลาดเอียงนั้นๆ ซึงการประกอบแต่ละชิ้นส่วนค่อนข้างยาก เนื่องจากมีขนาดใหญ่จึงต้องใช้เครื่องจักรในการยกแต่ละชิ้นส่วนขึ้นไปวาง ส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง และไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ใช้หลักการเชิงกลศาสตร์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.ชิ้นส่วนคอนกรีตรูปแท่งที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีบ่าที่มีความลึกเป็นครึ่งหนึ่งของหน้าตัดไว้ใช้สำหรับล็อคแต่ละแท่งเข้าด้วยกัน 2.ตะขอยึดชิ้นส่วนคอนกรีตรูปแท่งให้ติดกับผนังความลาดเอียง มีลักษณะเป็นเหล็กงอสองขาที่มีความยาวของขาไม่น้อยกว่า 30 cm.
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวบุปผาชาติ กันสา
โทรศัพท์ 044-224825
โทรศัพท์มือถือ 095-8145910
Email buppha_chat@g.sut.ac.th
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "วัสดุป้องกันการพังทลายของผนังดินลาดเอียง"