กระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ
นักวิจัย  
ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีลออ
อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13977
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันกระถางสำหรับการเพาะปลูกต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นกระถางพลาสติก รองลงมาเป็นกระถางดินเผา ซึ่งกระถางพลาสติกเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก และใช้เวลาการย่อยสลายนาน มีของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิต และที่สำคัญหากทำการกำจัดพลาสติกส่วนใหญ่โดยวิธีการเผาจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและนำไปการเกิดสภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาระดับโลก โดยกระถางต้นไม้ตามการประดิษฐ์นี้ทำมาจากผงใบยาสูบ ใบของยาสูบมีสารประกอบไนโตรเจนหมู่หนึ่งที่เรียกว่า "แอลคาลอยด์" ซึ่งมีนิโคตินเป็นส่วนใหญ่ นิโคตินเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวของยาสูบ ต้นยาสูบจะผลิตสารนิโคตินที่รากแล้วส่งไปเก็บไว้ที่ใบ ซึ่งสารนิโคตินมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ข้อดีของการใช้สารสกัดยาสูบ คือ มีราคาถูก ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้มากกว่าการใช้สารเคมี ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตจึงปลอดภัยต่อไม่ตกค้างในดินและสภาพแวดล้อม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กระถางต้นไม้ ตามการประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ การนำผงใบยาสูบมาใช้ในการผลิตกระถางต้นไม้ เพื่อลดการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนั้นยังลดการกระทบกระเทือนต่อระบบรากพืชที่ปลูกในกระถางจากการย้ายปลูกลงดิน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
โทรศัพท์ 055267038
โทรศัพท์มือถือ 0972693922
Email ip@psru.ac.th
งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ"