เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์
นักวิจัย  
ผศ.ดร.คงเดช พะสีนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 15289
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันการเพาะถั่วงอกมีวิธีการเพาะที่หลากหลาย เช่น การเพาะในโอ่งดิน ไหดิน เข่งไม้ไผ่ ตะกร้าพลาสติก และถังซีเมนต์กลม เป็นต้น โดยใช้วัสดุเพาะธรรมชาติ เช่น เถ้าแกลบ ทราย และขี้เลื่อย เป็นต้น การเพาะถั่วงอกมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการดูแลมาก บางครั้งมีการใส่สารเพื่อให้ถั่วงอกสดอยู่ได้หลายวัน ซึ่งส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงได้มีผู้คิดค้นและพัฒนาเครื่องเพาะถั่วงอกเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยในการให้น้ำถั่วงอก โดยการพัฒนาเครื่องเพาะถั่วงอกส่วนใหญ่เป็นเครื่องขนาดเล็กเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเพาะถั่วงอก เช่น การใช้ตัวควบคุมเวลาในการรดน้ำหรือใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการให้น้ำ โดยการประดิษฐ์นี้นอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาข้างต้นได้แล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์กับพืชชนิดอื่นได้ เช่น พืชตระกูลเห็ด ซึ่งเป็นพืชที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น และสามารถขยายไปอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้ เพราะเป็นระบบใหม่ที่มีความแม่นยำสูง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์ให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามความเหมาะสมของพืช สามารถให้น้ำแบบหมอกตามความต้องการของพืชชนิดต่างๆ ได้ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องทุกขนาดและสามารถพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ต่อไปได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
โทรศัพท์ 055267038
โทรศัพท์มือถือ 0972693922
Email ip@psru.ac.th
งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์"