อาหารข้นสำหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์ที่น้ำหนัก 400-500 กิโลกรัม
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 15649
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โคขุนระยะกำลังเจริญเติบโตมีความต้องการพลังงานและโปรตีนในสัดส่วนที่เหมาะสมจากอาหารข้นและอาหารหยาบคุณภาพดีเพื่อให้โคขุนมีการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโคลูกผสมชาร์โรเลส์ที่เลี้ยงขุนในเชิงพาณิชย์ แต่จากปัญหาที่พบคืออาหารหยาบในประเทศไทยหรือในโซนเขตร้อนมักมีคุณภาพต่ำ เยื่อใยสูง การย่อยได้ต่ำ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อาหารข้นที่มีการย่อยได้สูง มีพลังงานสูง และมีโปรตีนที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย อาหารข้นสูตรนี้เป็นสูตรที่มีการปรับสมดุลของโภชนะมาอย่างดี มีพลังงานสูง มีโภชนะย่อยได้รวมสูง มีการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั่วไปมาใช้ประกอบสูตรได้ง่าย จึงเหมาะสมกับการนำมาใช้ในการเลี้ยงโคขุน ในอาหารข้นสำหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์ที่น้ำหนัก 400-550 กิโลกรัม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อาหารข้นสำหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์ พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นอาหารข้นสำเร็จรูปชนิดผง สำหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์ในช่วงน้ำหนัก 400 – 550 กิโลกรัม ซึ่งเป็นสูตรที่มีการจัดสัดส่วนสมดุลของโภชนะ ให้โคขุนมีการเจริญเติบโตเต็มประสิทธิภาพ มีการใช้ประโยชน์ของโภชนะได้สูง โดยสามารถใช้วัตถุดิบการเกษตรที่สามารถในท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบได้ง่าย โคขุนสามารถกินได้ ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อตัวสัตว์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
โทรศัพท์ 055267038
โทรศัพท์มือถือ 0972693922
Email ip@psru.ac.th, nuttamon_w@hotmail.com, jidapa.t@psru.ac.th
งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อาหารข้นสำหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์ที่น้ำหนัก 400-500 กิโลกรัม"