อุปกรณ์ช่วยจับราวบันไดสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความบกพร่องทางการเดินแบบทรงเหลี่ยม
นักวิจัย  
ผศ.มณฑล ฟักเอม
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 15868
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มโรคที่ผู้สูงอายุป่วยมาก เป็นอันดับต้นๆ คือ กลุ่มโรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อ การทรงตัว ร่วนเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการขึ้นลงบันไดก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการหกล้มและพัดตกที่เกิดจากการขึ้นลงบันได การหกล้มเป็นปัญหาที่สำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง นอกจากนี้ยังเพิ่ม ภาระให้ญาติและคนในครอบครัว ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดการหกล้มในผู้สูงอายุ จึงเป็นมาตรการที่สำคัญที่จะป้องกันและให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้ คือการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสม เป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บจากการหกล้ม และความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักจากการหกล้มได้ โดยการขึ้น ลงบันไดในปัจจุบันมีเฉพาะราวบันไดเท่านั้นที่เป็นอุปกรณ์จับซึ่งมีความไม่ถนัดและไม่ปลอดภัยเพียงพอ
ดังนั้นอุปกรณ์ช่วยจับราวบันไดสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีความบกพร่องทางการเดิน จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภา
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์ช่วยจับราวบันไดสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีความบกพร่องทางการเดิน แบบทรงเหลี่ยม ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ตัวประคอง ด้ามมือจับ บานพับ และก้านล็อค โดยใช้งานร่วมกับราวบันไดโดยนำตัวประคองครอบใส่เข้ากับราวบันได มีด้ามมือจับเชื่อมต่อกับบานพับเพื่อยึดตัวประคองมีก้านล็อคระหว่างตัวประคองและด้ามมือจับเข้าด้วยกัน ใช้งานด้วยการดึงด้ามมือจับจะทำให้แรงดึงที่เกิดเป็นแรงกดส่งไปยังตัวประคองกับราวบันไดทำให้เกิดการขัดตัวกันของตัวประคองกับราวบันได ทำให้สามารถดึงตัวขึ้นไปได้โดยไม่เกิดการเลื่อนกลับของอุปกรณ์ช่วยจับราวบันได ตัวประคองเป็นโครงเหล็กสี่เหลี่ยมลักษณะตัวซีคว่ำ สองตัว ว่างคู่กัน มีขนาดใหญ่กว่าราวบันไดเล็กน้อยเพื่อจะสามารถสอดครอบอุปกรณ์เข้าไปยังราวจับบันไดได้ และจะเป็นตัวประคองรับแรงดึงในขณะดึงตัวเดินขึ้นลงบันได ส่วนนี้จะล็อคตัวเมื่อเกิดการขัดตัวระหว่างตัวประคองกับราวบันได ทำให้ผู้ใช้งานดึงตัวขึ้นไปในแต่ละขั้นบันไดได้สะดวก โดยด้านมือจับเป็นรูปทรงตัวดียาวสามารถจับยึดได้สองระดับและสามารถพับเก็บได้ เมื่อไม่ได้มีการใช้งาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
โทรศัพท์ 055267038
โทรศัพท์มือถือ 0972693922
Email ip@psru.ac.th
งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ช่วยจับราวบันไดสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความบกพร่องทางการเดินแบบทรงเหลี่ยม"