ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดสุขภาพการนอนหลับ
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เป็ฯการนำเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีการตรวจวัดสถานะทางสุขภาพ (Health Monitoring) แบบเรียลไทม์ และ ออนไลน์ ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งในวงการแพทย์ และการดูแลรักษาสุขภาพ มาบูรณาการเทคโนโลยีเซนเซอร์เข้าด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1) Physiological sensors 2) Biokinetic sensors 3) Chemical sensor 4) Ambient Sensors เพื่อใช้ในการตรวจวัดสถานะสุขภาพการนอนหลับระหว่างคืน โดยอุปกรณ์ดังกล่าวผู้ตรวจวัดสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องติดเซนเซอร์หรืออุปกรณ์อื่นใดไปบนร่างกายของผู้ใช้เพื่อที่จะไม่ให้มีการรบกวนการนอนหลับ และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการทดสอบภายใน Sleep lab test ใช้งานง่าย แปรผลง่าย และสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน อีกทั้งสามารถที่จะเฝ้าระวังและดูแลให้สถานะทางสุขภาพ อยู่ในสุขภาวะที่ดี เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ และยังสามารถใช้ดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวเอง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เข้าด้วยกัน 4 แบบ คือ Physiological + Biokinetic + Chemical + Ambient Sensing เพื่อใช้ในการตรวจวัดสถานะสุขภาพขณะนอนหลับ โดยทำให้การตรวจวัด และการวิเคราะห์ประเมินผลทำได้โดยง่าย การบูรณาการเทคโนโลยีเซนเซอร์เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทราบผลการวิเคราะห์ได้ทั้งปัจจัยจากสุขภาพภายในร่างกายและสิ่งแวดล้อมภายนอกที่จะส่งผลต่อสุขภาพการนอนหลับของผู้ตรวจวัด ซึ่งทำให้ผู้ตรวจวัดสามารถหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบได้ตรงจุดปัญหา และนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มคุณภาพการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้นได้
สิ่งประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเซนเซอร์นี้ เป็นชุดอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพการนอนหลับแบบออนไลน์ สามารถตรวจวัดสุขภาพการนอนหลับอย่าง Real-time ได้ตลอดทั้งคืนซึ่งสะดวกต่อการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล สามารถดูผลข้อมูลย้อนหลัง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการนอนหลับของผู้ตรวจวัด โดยการตรวจวัดจะไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไว้บนร่างกายผู้ตรวจวัดโดยตรง จึงไม่เป็นการรบกวนการนอนของผู้ทดสอบ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
โทรศัพท์ 022015842
โทรศัพท์มือถือ 0832454499
Email teerakiat@yahoo.com
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดสุขภาพการนอนหลับ"