อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: IWalk
นักวิจัย  
ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11462
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การทำกายภาพบำบัดถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง ในการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยหรือคนพิการให้กลับมามีสภาพร่างกายใกล้เคียงกับปกติ โดยทั่วไปผู้ป่วยจะได้รับการทำกายภาพบำบัดอย่างดีขณะอยู่โรงพยาบาล ซึ่งมีอุปกรณ์กายภาพบำบัดเฉพาะทางที่ครบถ้วนและทันสมัย แต่อย่างไรก็ตามด้วยงบประมาณที่จำกัดและอุปกรณ์ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศทำให้มีราคาแพง โรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนทันสมัยมักเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาดเล็กขาดโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์กายภาพบำบัดที่เหมาะสมและทันสมัย นอกจากนี้เพื่อประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ผู้ป่วยต้องได้รับการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องที่บ้านด้วย แต่จากการที่อุปกรณ์ต่างๆมักนำเข้ามาจากต่างประเทศ ทำให้มีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ขาดแคลนอุปกรณ์กายภาพบำบัดที่เหมาะสม และมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับค่าเดินทางมาทำกายภาพบำบัด ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาของการขาดแคลนนักกายภาพบำบัด เมื่อไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือในการทำกายภาพบำบัด ทำให้นักกายภาพบำบัดต้องรับภาระในการทำงานสูง ส่งผลต่อประสเธิภาพการทำงาน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์ฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (IWalk) ถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาติครึ่งซีก ในราคาที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ โดยปัญหามาจากการขาดแคลนอุปกรณ์กายภาพบำบัด อุปกรณ์นำเข้ามีราคาแพง และต้องการลดภาระของนักกายภาพบำบัด จากผลการทดสอบกับผู้ป่วย พบว่า IWalk สามารถช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่ง สามารถเดินได้ดีขึ้น เดินได้ไกลขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงมาขึ้น ผู้ป่วยกล้าที่จะลงน้ำหนักข้างที่อ่อนแรง ปัจจุบัน IWalk กระจายการใช้งานในสถานพยาบาลไปแล้วกว่า 10 แห่ง อยู่ในระหว่างการทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
โทรศัพท์ 025643001-9 ต่อ 3159
โทรศัพท์มือถือ 0898154728
Email rbunyong@engr.tu.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: IWalk"