ME Mycotoxin Binder
นักวิจัย  
น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล
ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์
บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จำกัด
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803001430 ยื่นคำขอวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยในปี 2019 ตลาดอาหารสัตว์มีมูลค่า 204,320 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจวัตถุดิบอาหารสัตว์จากทุกภูมิภาคของโลก ในปี 2019 พบว่าอาหารสัตว์ร้อยละ 75 มีการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา (mycotoxin) ซึ่งหากสัตว์มีการบริโภคเข้าไปอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายในหลายระดับ ตั้งแต่การเบื่ออาหาร การเติบโตช้า ปัญหาด้านระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธุ์ ระบบภูมิคุ้มกัน จนถึงการเพิ่มอัตราการตาย ซึ่งสร้างความสูญเสียแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารจับสารพิษจากเชื้อรา (mycotoxin binder) เพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยสารเหล่านี้จะถูกนำมาผสมกับอาหารสัตว์เพื่อให้สัตว์กิน หลังจากนั้นสารจับสารพิษจากเชื้อราจะทำงานในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ ก่อนจะถูกขับถ่ายออกมาโดยไม่ดูดซึมในร่างกายและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์
ทั้งนี้ กฎหมายควบคุมปริมาณสารพิษเชื้อราปนเปื้อน ในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการห้ามนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จำกัด ซึ่งความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ มานานกว่า 30 ปี จึงได้ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติในการพัฒนาโครงการ “ไครัลซอร์ป: เคลย์ดัดแปรด้วยไครัลไดแอซิดสำหรับดูดจับสารเออร์กอตที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์” โดยนำแร่ดินซิลิเกต (silicate clay) กลุ่มสเมคไทต์ (smectite) มาดัดแปรพื้นผิวด้วยการทำปฏิกิริยากับ NaOH และ AlCl3 จากนั้น จึงดัดแปรพื้นผิวและเพิ่มพื้นที่ผิว เพิ่มเติม ได้เป็นสารจับสารพิษจากเชื้อราที่มีความจำเพาะต่อสารพิษเชื้อรา ถึงร้อยละกว่า 90% โดยสารดูดจับสารพิษเชื้อรานี้จะออกฤทธิ์วงกว้าง สามารถลดปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษเชื้อราที่เป็นปัญหา ในอาหารสัตว์ลง เพื่อไม่ให้สารพิษเหล่านี้ดูดซึมในร่างกายสัตว์ สร้างความเป็นพิษต่อสัตว์ และปลอดภัยต่อปัญหาการจับกับสารอาหารอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาจากการใช้สารดูดจับสารพิษเชื้อราที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล
โทรศัพท์ 025647809
โทรศัพท์มือถือ 0947892564
Email kitti@grenadesbio.com
บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จำกัด

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ME Mycotoxin Binder"