แพลตฟอร์มสําหรับการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Big Stream)
นักวิจัย  
ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
Big Stream คือ แพลตฟอร์มสําหรับการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ ที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถนําไปประยุกต์ใช้สําหรับงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มาจากแหล่งข้อมูลใด ๆ รวมถึงข้อมูลจาก Open Data และ เครือข่าย Internet of Things ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• รวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ผ่านทาง APIs ตลอดจนอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลผ่านทาง Internet of Things (IoT)
• ประมวลผลข้อมูลอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของสคริปต์ที่เขียนขึ้นเอง
• จัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องตามลําดับการขามาของข้อมูล พร้อม Metadata ที่กําหนดได้เอง
• ค้นคืนข้อมูลบนพื้นฐานของลําดับข้อมูลเวลาของข้อมูลตลอดจนการค้นคืนข้อมูลตาม Metadata
• แจ้งเตือนผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์บนพื้นฐานของสคริปต์ที่เขียนขึ้นเอง
• กําหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงทรัพยากร (ได้แก่ Jobs และ Storages) บนพื้นฐานของ ACL (Access Control List) และ VO (Virtual Organization) สําหรับการเขียน (Write) การอ่าน (Read) และการแสดงรายการทรัพยากร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2279
Email naiyana.sahavechaphan@nectec.or.th
ทีมวิจัยการจําลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DSS) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แพลตฟอร์มสําหรับการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Big Stream)"