เครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น (Health Check Kiosk)
นักวิจัย  
ดร. ชูศักดิ์ ธนวัฒโน
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1902004466 เรื่อง เครื่องวัดสุขภาพ ยื่นคำขอวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ข้อมูลความดันโลหิตและน้ำหนักเป็นข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นที่สำคัญในการบ่งบอกถึงสุขภาพของผู้รับการตรวจ นอกจากนั้นการตรวจวัดเป็นประจำทำให้สามารถคาดการณ์สภาวะการเกิดโรคของผู้รับการตรวจวัดซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เกิดความตระหนักแก่ประชาชนผู้รับการตรวจข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้น ผลการตรวจที่ถูกเก็บในระบบคลาวน์ทำให้ทั้งตัวผู้ตรวจวัดเองทราบและตระหนักถึงภาวะสุขภาพตนเองในปัจจุบันและอดีตตั้งแต่เริ่มทำการตรวจวัด ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กำกับและกำหนดนโยบายสาธารณะสุขสามารถเข้าถึงภาพรวมของสุขภาพของประชาชน เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น (Health Check Kiosk) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับวัดค่าสุขภาพและชีพจรเบื้องต้น เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลประวัติสุขภาพส่วนบุคคล และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นในการเกิดโรคต่างๆ โดยออกแบบให้เหมาะสมในการใช้งานจำนวนมาก สะดวก ตรวจวัดได้อย่างรวดเร็ว และสามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนแบบ smart card ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email tlo-ipb@nstda.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น (Health Check Kiosk)"