บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง (Active PAK™ Ultra)
นักวิจัย  
ดร.นพดล เกิดดอนแฝก (หัวหน้าโครงการ)
ดร.วรรณี ฉินศิริกุล (ที่ปรึกษาโครงการ)
นายเชาวน์ ศรีเพชรดี (ผู้ช่วยนักวิจัย)
นางสาวอัจฉราพร อ้นที (ผู้ช่วยนักวิจัย)
นายปราโมทย์ คุ้มสังข์ (ผู้ช่วยนักวิจัย)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1001001007 ยื่นคำขอวันที่ 5 กรกฎาคม 2553
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1001001483 ยื่นคำขอวันที่ 27 กันยายน 2553
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทย ผลิตผลทางการเกษตรจำพวกผักและผลไม้สด มีความสำคัญต่อเนื่องทั้งในอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการแปรรูป และการส่งออกผลิตผลสดไปยังต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันยังมีอุปสรรคในด้านการบริหารจัดการคุณภาพของผลิตผลสดอยู่อีกมาก ทั้งจากเรื่องค่าขนส่งที่มีต้นทุนสูงขึ้นและแปรปรวนตามราคาน้ำมันโลก รวมถึงวิธีการและระยะทางการขนส่งที่จำกัดเนื่องจากผลิตผลสดมีอายุการเก็บรักษาที่สั้นทำให้ไม่สามารถขนส่งระยะทางไกลๆ ได้ การใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเป็นทางออกที่เหมาะสม ซึ่งเอ็มเทคได้ทำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งผลิตผลสดระยะทางไกล โดยเริ่มจากผลิตผลสดที่มีมูลค่าสูงของประเทศไทย

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นกระบวนการสร้างสภาวะรักษาความสด (Fresh-Care condition) ผ่านการใช้เทคโนโลยีฟิล์มปรับสภาพบรรยากาศให้อยู่ในสมดุล (Equilibrium Modified Atmosphere) ร่วมกับวิธีการจัดส่งผลิตผลสดที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อให้ผลิตผลสดที่บรรจุอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ชนิดพิเศษนี้สามารถคงคุณค่าและความสดได้ยาวนานกว่าการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ทั่วไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ Active PAK™ Ultra ถูกพัฒนาต่อจาก Active PAK™ ถุงหายใจได้ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ใช้เทคโนโลยีฟิล์มรูพรุน (Porous PP film) เป้าหมายในการใช้งานเพื่อรักษาความสดของผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูงมาก (High respiration rate produce) เช่น มะม่วง เห็ด หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน มะนาว และ เงาะ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการขนส่งระยะไกล และ การเก็บรักษาสินค้าปริมาณมากสำหรับจำหน่ายนอกฤดู
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 025647000 ต่อ 1618
Email tlo-ipb@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง (Active PAK™ Ultra)"