นอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (Magik Growth)
นักวิจัย  
ดร. จุรีรัตน์ ประสาร
ดร. ณัฐภพ สุวรรณเมฆ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14568
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2101001942 ยื่นคำขอวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เกษตรกรมักพบความสูญเสียระหว่างการผลิต (crop loss) จากโรคพืช แมลงศัตรูพืช และดินเสื่อมสภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลิตผลในพื้นที่จำกัด แนวโน้มการจัดการระบบปลูกร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในโรงเรือนจึงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง เช่น เมล่อน มะเขือเทศ สตรอเบอรี่ เป็นต้น เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุทางการเกษตรให้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช จึงเกิดผลงานวิจัย Magik Growth ผลิตภัณฑ์จากการขึ้นรูปนอนวูฟเวนชนิดสปันบอนด์ (spunbond nonwoven) และการดัดแปรเพิ่มสมบัติพิเศษ กำหนดลักษณะโครงสร้างที่เหมาะต่อการผ่านของน้ำและอากาศ สามารถประยุกต์ใช้ Magik growth ได้หลากหลายด้วยการออกแบบลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ให้เหมาะกับการนำไปใช้งาน

ทีมวิจัยทดสอบภาคสนามเกี่ยวกับการใช้ถุงห่อผลไม้เพิ่มเติมและได้ผลการทดสอบที่ดีอย่างมีนัยสำคัญในผลไม้มูลค่าสูงหลายชนิด เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ และทุเรียน เพิ่มทางเลือกสำหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่เน้นผลผลิตเกษตรปลอดภัย มีคุณภาพและมูลค่าสูง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• จุดเด่นของเทคโนโลยี
o สูตรคอมพาวด์คิดค้นโดยทีมนักวิจัยไทย ทดสอบการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน
o สามารถกำหนดลักษณะโครงสร้างและสมบัติของนอนวูฟเวน เช่น รูพรุน ความหนา เลือกช่วงคลื่นแสง
o สามารถออกแบบและขึ้นรูปตามลักษณะการใช้งานเฉพาะ เช่น ถุงปลูก ถุงห่อผลไม้ หรือวัสดุคลุมดิน
o มีสมบัติการผ่านของน้ำและอากาศที่ช่วยให้รากพืชเติบโตและแผ่กระจายได้ดี ส่งเสริมการเจริญเติบโต
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
o ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิต เช่น ถุงปลูก ถุงห่อผลไม้ และวัสดุคลุมดิน
o ผลิตภัณฑ์เพื่อตกแต่งและกลุ่มบรรจุภัณฑ์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1618
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "นอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (Magik Growth)"