รถเข็นสระผม (KATHY)
นักวิจัย  
ดร.ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
ดร.สิทธา สุขกสิ
ดร.ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ
นายแพทย์วุฒิพงษ์ ฐิรโฆไท
นายแพทย์กุลพัฒน์ วีรสาร
นางสุดาสวรรค์ ตรรกทวีผล
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903002505 ยื่นคำขอวันที่ 27 กันยายน 2562
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1902003907 ยื่นคำขอวันที่ 27 กันยายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผู้ป่วยติดเตียงส่วนใหญ่ป่วยจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง รองลงมาคือเป็นโรคทางระบบประสาททำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จำเป็นต้องมีคนดูแล การนอนติดเตียงอาจทำให้การดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น การสระผมที่จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องทำได้ไม่สะดวกนักส่งผลลบต่อสุขอนามัยของผู้ป่วย ดังนั้นการใช้รถเข็นสระผมก็จะช่วยให้การสระผมทำได้สะดวกมากขึ้น ผู้ป่วยก็มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีระบบปั้มน้ำที่ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งมีความปลอดภัยสูง
• มีถังเก็บน้ำดีและถังเก็บน้ำเสีย
• สามารถปรับความสูงของอ่างสระผมได้
• สามารถต่อปลั๊กเครื่องเป่าผม 12V แบบพกพาได้
• เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล สถานพยาบาลผู้สูงอายุ และตามที่พักอาศัย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "รถเข็นสระผม (KATHY)"