สถานีวิเคราะห์ความพร้อมในการขับขี่
นักวิจัย  
ดร.เดโช สุรางค์ศรีรัฐ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13839
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 395191
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สถิติจากกระทรวงคมนาคมปี 2556 มีผู้ใช้บริการรถ บริการขนส่งมวลชน กว่า 10 ล้านคนต่อปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะยังเกิดขึ้นอยู่ในอัตราส่วนที่มาก ดังสถิติล่าสุดจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ปี 2559 มีจำนวนอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดจำนวน 462 ครั้ง ทำให้เกิดการบาดเจ็บ 3,204 คน และเสียชีวิตถึง 263 คน โดยสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ คือ การเมาสุรา ขับรถเร็วกว่ากำหนด หลับใน และรถไม่ได้มาตรฐานหรือคนขับที่ไม่มีใบอนุญาต ดังนั้นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะจึงมีความจำเป็น โดยหนึ่งในวิธีที่จะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ คือ ระบบยืนยันตัวตนและทดสอบความพร้อมในการขับขี่ ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่ที่สถานีขนส่งเพื่อทดสอบผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ระบบสถานีวิเคราะห์ความพร้อมในการขับขี่ประกอบด้วย ระบบลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผู้ขับรถโดยสาร ซึ่งใช้ระบบบัตรประจำตัวในการยืนยันผู้ขับรถแบบ RFID ซึ่งแก้ปัญหาคนขับไม่มีใบอนุญาต และระบบทดสอบความพร้อมในการขับขี่ ซึ่งมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ หากพบปริมาณแอลกอฮอล์จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ขับรถ นอกจากนั้นยังมีระบบตรวจวัดอัตราการตอบสนองในการขับขี่ และวัดสัญญาณชีพเบื้องต้น เพื่อทดสอบว่าคนขับยังมีสภาพพร้อมในการขับขี่รถโดยสารสาธารณะหรือไม่
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สถานีวิเคราะห์ความพร้อมในการขับขี่"