ระบบดูแลสุขภาพสำหรับสถานประกอบการ - ไทยสุข
นักวิจัย  
ดร.เดโช สุรางค์ศรีรัฐ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 386956
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลก ทั้งในมิติของจำนวนการเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวม โดยในประเทศไทยอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (30-69 ปี) จากโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ประกอบด้วย โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจขาดเลือด, โรคเบาหวาน, ภาวะความดันโลหิตสูง และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2559 หลังจากนั้นมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและคงที่ในปีพ.ศ. 2561 โดยโรคหลอดเลือดสมองมีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสูงที่สุดเท่ากับ 44.3 รายต่อประชากรแสนคน

ดังนั้น การตระหนักถึงสุขภาพของตนเองในประชากรไทย ประกอบกับการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมการป้องกันก่อนเกิดโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญ กรมควบคุมโรคและสำนักงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีดำริในการพัฒนาการจัดบริการคัดกรองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เสนอแนวทางเพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ไทยสุข เป็นแอปพลิเคชั่นที่เน้นให้ผู้ใช้งานมีสุขภาพที่ดีได้ด้วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเองอย่างง่ายๆ อ้างอิงกับหลักการตัวชี้วัด 7 อย่าง โดยมีการออกแบบให้ใช้เวลาวันละไม่กี่นาทีในการติดตามสุขภาพ พร้อมคำแนะนำจากผู้ช่วย AI และมีระบบการทำงานแบบกลุ่ม เพื่อให้โค้ชสุขภาพสามารถติดตามและกระตุ้นผู้ใช้งานได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบดูแลสุขภาพสำหรับสถานประกอบการ - ไทยสุข"