แอปพลิเคชัน KidSize
นักวิจัย  
ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 386957
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เด็กไทยมีแนวโน้มประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ผิดปกติของเด็ก ความสำคัญของการติดตามข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายของเด็กที่ถูกต้อง ที่จะช่วยให้การประเมินสถานการณ์ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการมีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงตามนโยบายของรัฐบาล โดยแอปพลิเคชัน KidSize เป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องวัดน้ำหนักและส่วนสูง โดยมีกระบวนการตรวจสอบท่ายืนที่ถูกต้อง รวมถึงส่งข้อมูลเข้า KidDiary Platform เพื่อจัดเก็บและแปลผลการเจริญเติบโต และภาวะโภชนาการรายบุคคล เพื่อรับข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง และแปลผลภาวะโภชนาการไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล และพ่อ แม่ ผู้ปกครองของเด็กได้อย่างรวดเร็ว
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แอปพลิเคชัน KidSize สามารถใช้งานได้ดังนี้
1. เชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องวัดน้ำหนักและส่วนสูง KidSize
2. สามารถส่งข้อมูลเข้าระบบ KidDiary School เพื่อจัดเก็บและแปลผลการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการรายบุคคล
3. มีกระบวนการตรวจสอบท่ายืนที่ถูกต้องรายบุคคล
4. มีการแจ้งเตือนความถูกต้องของข้อมูล
5. ผ่านการทดสอบด้วยวิธีมาตรฐานสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ Functional Suitability ตามมาตรฐาน ISO/IEC 25040:2011 (Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Evaluation process และ ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013 Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes โดยเป็นการทดสอบคุณลักษณะ Functional Suitability, Security และ Compatibility และผ่านการทดสอบสำหรับ Mobile Application ตามหัวข้อการทดสอบของ ISTQB® Mobile Application Testing Syllabus Version 2019 โดยคุณลักษณะของระบบ หัวข้อและผลการทดสอบเป็นไปตามรายงานผลการทดสอบหมายเลข J64-012-TR01 หมายเหตุ คุณลักษณะการทดสอบตาม ISO/IEC 25010:2011
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แอปพลิเคชัน KidSize"